Algemene voorwaarden Affiliate programma

Hieronder tref je de affiliate voorwaarden aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als Partner, geef je aan deze affiliate voorwaarden te accepteren.

Artikel 1 – Definities

Artikelen: Alle producten en diensten die worden aangeboden in de Omgeving.
Omgeving: https://www.regieovereigenleven.nl/ en iedere andere door Regie Over Eigen Leven aangewezen applicatie.
Regie Over Eigen Leven: Dennenlaan 44, 6921XP gevestigd te Duiven.
Content: (Een deel van) het aanbod van Artikelen in de Omgeving, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, die ten behoeve van het Affiliate Programma ter beschikking kunnen worden gesteld via de site https://regieovereigenleven.nl
Cookietijd: De instelling door Regie Over Eigen Leven van de First party cookie die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.
First party cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de Klant wordt geplaatst als gevolg van een bezoek door de Klant aan de Omgeving via de Partnerlink, met daarin allerlei relevante informatie.
Klant: Iedere gebruiker die zich via de Partnerlink toegang verschaft tot de Omgeving en zodoende Artikelen en Diensten kan kopen van Regie Over Eigen Leven.
Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatste kanaal via welke de Klant zich toegang heeft verschaft tot de Omgeving.
Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de Regie Over Eigen Leven Affiliate Programma voorwaarden heeft aanvaard en door Regie Over Eigen Leven als Partner is geaccepteerd om Klanten via zijn/haar Partnerlink(s) toegang te verschaffen tot de Omgeving.
Partnerlink: Een elektronische link naar de Omgeving die de Partner heeft aangemaakt of voor hem wordt aangemaakt, waarin zijn Site_ID vermeld staat.
Affiliate Programma voorwaarden: deze Affiliate Programma voorwaarden, inclusief alle informatie zoals opgenomen op de website voor Partners.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1 Iedereen van achttien (18) jaar en ouder kan zich aanmelden als partner bij Regie Over Eigen Leven.
2.2 Aanmelding als Regie Over Eigen Leven Partner houdt aanvaarding in van het Affiliate programma voorwaarden en van de verplichting de Affiliate programma voorwaarden na te komen.
2.3 Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:
a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b) bevestigen dat de Affiliate programma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de “aanvragen” button in het aanmeldformulier;
c) als Partner zijn geaccepteerd door Regie Over Eigen Leven.
2.4 Regie Over Eigen Leven informeert je in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de het Affiliate programma voorwaarden is bevestigd of Regie Over Eigen Leven je als Partner accepteert.
2.5 Regie Over Eigen Leven kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien Regie Over Eigen Leven een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.
2.6 Regie Over Eigen Leven zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien de Partner:
a) de naam van Regie Over Eigen Leven of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
b) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Regie Over Eigen Leven of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
c) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Regie Over Eigen Leven;
d) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
e) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
f) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
g) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;
Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, is exclusief ter beoordeling van Regie Over Eigen Leven.

Artikel 3 – Gebruik

3.1 De Partner mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat hij in dienst van Regie Over Eigen Leven is. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Regie Over Eigen Leven op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Partner. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen en/of diensten die gepromoot worden niet door de Partner, maar via Regie Over Eigen Leven worden verkocht/aangeboden.
3.2 Partner zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de Regie Over Eigen Leven Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Regie Over Eigen Leven enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.
Partner erkent dat:
a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de Regie Over Eigen Leven Merken en de Content eigendom zijn en blijven van Regie Over Eigen Leven; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen en/of diensten eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de Partner altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Regie Over Eigen Leven en derden volledig respecteren.
3.3 Het is de Partner niet toegestaan de Regie Over Eigen Leven Merken of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van de Partner of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Adwords- binnen zoekmachines en andere online platformen.
3.4 De Partner zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het Regie Over Eigen Leven het Affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
3.5 De prijzen van de Artikelen een/of diensten in de Omgeving kunnen regelmatig wijzigen. De Partner zal ervoor zorgdragen dat de juiste prijzen worden gecommuniceerd.
3.6 Met inachtneming van artikel 8.1, zal de Partner zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor Regie Over Eigen Leven en/of de Partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.7 Wanneer een Partner is geaccepteerd binnen het Affiliate programma is het niet toegestaan dat Partner:
a) een social media kanaal gebruikt dat niet voldoet aan de social media richtlijnen;
b) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
c) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
d een spider- of stock alert website betreft;
e) een affiliate platform met influencers, publishers, bloggers en/of creators betreft;
f) enkel bezoekers ontvangt door middel van het inkopen van advertenties;
g) de naam van Regie Over Eigen Leven of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
h) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Regie Over Eigen Leven of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
i) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Regie Over Eigen Leven;
j) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
k) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
l) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
m) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;
3.8 Het is de Partner niet toegestaan zijn Partnerlink te gebruiken anders dan overeengekomen.
3.9 De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Regie Over Eigen Leven ter zake van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink alsmede ter zake van de Content.
3.10 Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door Regie Over Eigen Leven – hinder ondervindt van het gebruik van de Partnerlink, is Regie Over Eigen Leven gerechtigd om de Partnerlink en/of het Partneraccount te blokkeren.
3.11 Het is de Partner niet toegestaan om:
a) te proberen bezoek richting de Omgeving op enige wijze te onderscheppen (onder andere via software welke door de Klant bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
b) de Omgeving te tonen op een eigen site door middel van een iFrame/framing;
c) gebruik te maken van cookie-dropping en Partnerlinks achter pop-ups te plaatsen;
d) advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de Omgeving te sturen;
e) een uniek identificatiemiddel in de Partnerlink op te nemen.
3.12 Een Partner dient te allen tijde op verzoek van Regie Over Eigen Leven inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van Regie Over Eigen Leven. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Affiliate programma voorwaarden is Regie Over Eigen Leven gerechtigd het Partneraccount te blokkeren.
3.13 Partner vrijwaart Regie Over Eigen Leven volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.
3.14 De Partner garandeert dat zijn gebruik van de Content en de Regie Over Eigen Leven Merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse markt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands is.
3.15 Op eerste verzoek daartoe van Regie Over Eigen Leven zal de Partner onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Partner vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Partner onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en Regie Over Eigen Leven hierover onmiddellijk via het e-mailadres info@regieovereigenleven.nl informeren. Regie Over Eigen Leven staat niet in voor de juistheid van de Content.

Artikel 4 – Commissie

4.1 De registratie door Regie Over Eigen Leven van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via het Afiliate dashboard op de website https://regieovereigenleven.nl is bindend voor Regie Over Eigen Leven en de Partner.
4.2 Regie Over Eigen Leven meet de aanmeldingen door de Klant met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 30 dagen. Echter, Regie Over Eigen Leven behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Partners verschillende Cookietijden aan te houden.
4.3 De Partner kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen/Diensten die een Klant heeft gekocht bij Regie Over Eigen Leven direct na klikken op de Partnerlink of binnen de First Party Cookie tijd, waarbij het Last Cookie Counts principe geldt en de Klant aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens Regie Over Eigen Leven heeft voldaan, Regie Over Eigen Leven de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen.
4.4 Indien de Klant de Artikelen retourneert, een dienst annuleert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Affiliate programma of dient de Partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan Regie Over Eigen Leven terug te betalen.
4.5 De commissie wordt berekend over de netto verkoopwaarde.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling van de commissie door Regie Over Eigen Leven dan wel een door Regie Over Eigen Leven aangewezen derde aan de Partner zal na afloop van iedere kalendermaand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven in zijn Partneraccount en als zodanig is geregistreerd bij Regie Over Eigen Leven.
5.2 Commissiebedragen van minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) worden niet maandelijks uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag € 50,00 (zegge: vijftig euro) of meer bedraagt.
5.3 Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Regie Over Eigen Leven, zijn voor rekening van de Partner.
5.4 Regie Over Eigen Leven is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Regie Over Eigen Leven uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.

Artikel 6 – Beëindiging Regie Over Eigen Leven Partnerschap

6.1 Regie Over Eigen Leven is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
6.2 Onverminderd haar overige rechten is Regie Over Eigen Leven onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a) de Partner geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Affiliate programma voorwaarden;
b) de activiteiten van de Partner naar oordeel van Regie Over Eigen Leven in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) Regie Over Eigen Leven hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d) de Partner in het kader van het Affiliate programma onrechtmatig handelt jegens Regie Over Eigen Leven en/of derden.
6.3 De Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar info@regieovereigenleven.nl.
6.4 Het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a) de Partner de Partnerlink inactief heeft gemaakt;
b) het Affiliate programma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Regie Over Eigen Leven Partnerschap

7.1 Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlink(s) inactief worden gemaakt;
b) is Regie Over Eigen Leven gerechtigd om de toegang van de Partner tot het affiliate programma te blokkeren;
c) kan de Partner, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de Partner de Content waar hij deze heeft gebruikt onmiddellijk verwijderen;
7.2 Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de Partner nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door Regie Over Eigen Leven zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) bedraagt).
7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.14, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen Regie Over Eigen Leven en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar activiteiten. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Regie Over Eigen Leven ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.
8.2 Partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart Regie Over Eigen Leven voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Regie Over Eigen Leven, is Regie Over Eigen Leven op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Partner in verband met deelname aan het Affiliate programma , zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Regie Over Eigen Leven in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat Regie Over Eigen Leven gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Partner heeft betaald.

Artikel 9 – Diversen

9.1 De Partner zal zich nimmer voordoen als een werknemer of vertegenwoordiger van Regie Over Eigen Leven en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Regie Over Eigen Leven. Partner vrijwaart Regie Over Eigen Leven volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
9.2 De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Regie Over Eigen Leven hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.3 Regie Over Eigen Leven is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate programma voorwaarden te veranderen. De gewijzigde Affiliate programma voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de website https://regieovereigenleven.nl zijn geplaatst. Indien een Partner daarna gebruik blijft maken van het Affiliate programma , aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden en/of de website voor Partners.
9.4 Ingeval de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.
9.5 Indien enige bepaling van deze Affiliate programma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 De Affiliate programma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Telefoon

+31 31 6 238011

×